Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Tung Chung Phố

Xã Tung Chung Phố huyện Mường Khương
lci-muongkhuong-thtungchungpho@edu.viettel.vn